Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm quy hoạch ký hiệu 26.Gr+Dsl thuộc xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top