Giấy phép môi trường cho Viện Hải Dương học được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư "Khu nghiên cứu và bảo tồn tài nguyên di truyền biển Đông tại bảo Tàng hải dương học"

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top